Qui som?

El Grup de Refle­xió per a l’Auto­no­mia (GRA), som un grup de per­so­nes que apos­tem per la for­mació i el debat com a eines de trans­for­mació social en el camí cap a una revo­lució inte­gral.

Inves­ti­guem i refle­xi­o­nem col·lec­ti­va­ment en base a uns prin­ci­pis ide­o­lò­gics i conei­xe­ments comuns, sobre el sis­tema actual i les seves dinà­mi­ques en totes les esfe­res de la vida –eco­no­mia, polí­tica, his­tò­ria, ètica etc.– així com sobre la seva pos­si­ble supera­ció mit­jan­çant un nou sis­tema ins­ti­tu­ci­o­nal i de valors.

Escri­vim alguns arti­cles, orga­nit­zem debats públics i fem ses­si­ons de for­mació i pen­sem que la bata­lla de les idees, el dià­leg i el foment del pen­sa­ment en gene­ral és fona­men­tal per pos­si­bi­li­tar un canvi social subs­tan­tiu com el que neces­si­tem al segle XXI.